Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Tin nổi bật

Hội nghị tổ chức triển khai Dự án Kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh

  01/07/2022 03:40:14 PM 

Thực hiện văn bản số 2772/SNN&PTNT-VP ngày 24/6/2022 của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Dự án kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Ngày 01 tháng 7 năm 2022 Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị quán triệt và thống nhất tổ chức triển khai Dự án Kim kê rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Thành phần dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Các đồng chí trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Các thành viên Tổ quản lý theo Quyết định số 244/QĐ-KL ngày 31/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh (Về việc thành lập “Tổ quản lý Dự án kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2021); Đại diện các đơn vị tư vấn: Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới; Viện địa lý.

Đồng chí Mạc Văn Xuyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng đã quán triệt, chỉ đạo những nội dung quan trọng và thống nhất tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Dự án Kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn lại Tổ quản lý thực hiện Dự án Kiểm kê rừng năm 2021. Theo đó, Tổ quản lý có trách nhiệm hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên trong Tổ, Tổ quản lý thực hiện Dự án có trách nhiệm tham mưu giúp BCĐ cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền phố biến mộ số nội dung trọng tâm về Dự án kiểm kê rừng cho BCĐ cấp huyện, các thành viên trong Tổ quản lý, Tổ giúp việc các cấp và chủ rừng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về việc triển khai Dự án kiểm kê rừng.

Đối với các đơn vị tư vấn kiểm kê. Từng thành viên liên danh cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên từng địa bàn cấp huyện, cấp xã để phối hợp thực hiện; giao nộp sản phẩm theo đúng đề cương kỹ thuật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đối với Đơn vị tư vấn giám sát cần huy động nhân lực để xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, nghiệm thu cụ thể theo từng nội dung công việc trên cơ sở đảm bảo đồng bộ, kịp thời với tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị tư vấn kiểm kê rừng.

Dự án Kiểm kê rừng năm 2021 là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đòi hỏi Tổ quản lý thực hiện Dự án, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các đơn vị tư vấn cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời; sự tập trung nhân lực, trí tuệ để hoàn thành Dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Phòng TT-PC