Trang chủ
danh sách thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

thông báo số 05/HĐTD ngày 11/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 danh sách thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

  21/10/2021 10:11:49 AM 

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
tải file pdf tại đường dẫn sau: https://drive.google.com/file/d/1MeSuF3T9uaDTAXsAvqunD6C_KdLc3ku9/view?usp=sharingt