Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.675
Số người trực tuyến: 20
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

   
02:57' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 04/KL-TTPC

V/v triển khai thực hiện Nghị định

số 137/2020/NĐ-CP và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm,

vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Các Phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 8863/UBND-PC ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện lớn, bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2500/UBND-NC ngày 16/4/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến hết ngày 15/3/2021.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) trong đơn vị nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nâng cao nhận thức đối với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, nhất là các quy định mới.

3. Phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành trong việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thử XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, vận động nhân dân giao nộp và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

4. Tổ chức cho từng CB, CC, VC, NLĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

5. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện; nhất là đối với công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đơn vị nào để CB, CC, VC, NLĐ thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục Kiểm lâm.

6. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra tình trạng vận chuyển, mua bán trái pháp luật, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm CB, CC, VC, NLĐ thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu dung túng, “bảo kê”, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trên.

Giao Phòng Thanh tra, pháp chế theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị; tham mưu báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định./.

Nơi nhận:

­- Như trên (thực hiện);

- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;

- Lưu: VT, TTPC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn Xuyên


Số lượt đọc:  6  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 02:58:51 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)