Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.634
Số người trực tuyến: 22
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
V/v thông báo Thông tư mới của Thanh tra Chính phủ

V/v thông báo Thông tư mới của Thanh tra Chính phủ

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
04:05' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM

Số: 1589/KL-TTPC

V/v thông báo Thông tư mới của Thanh tra Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 21tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực pháp luật.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Thông này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chỉnh phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 05/2021/TT-TTCP có hiệu lực pháp luật.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 06/2021/TT-TTCP có hiệu lực pháp luật.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế các Thông tư sau:

1. Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

2. Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;

3. Thông số 05/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra Chỉnh phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo;

4. Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

Chi cục Kiểm lâm thông báo để các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (chỉ đạo);

- Lưu: VT, TTPC.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn NamSố lượt đọc:  5  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 04:05:55 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)