Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.367.348
Số người trực tuyến: 76
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
V/v phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

V/v phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Phòng Thanh tra, pháp chê   
03:00' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 175 /KL-TTPC

V/v phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- Các Phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Văn bản số 1819/ANKT ngày 31/12/2020 của phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh “V/v phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”.

Để góp phần trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của người Việt Nam và người nước ngoài, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nội bộ cơ quan, đơn vị, không chủ quan, mất cảnh giác; tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) nhận thức rõ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác kịp thời người nhập cảnh trái phép trên địa bàn (đặc biệt là các Hạt Kiểm lâm Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu có đường biên giới giáp với Trung Quốc).

2. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn tài sản, an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Xây dựng lịch và phân công CB, CC, VC, NLĐ đảm bảo quân số trực phòng cháy chữa cháy rừng vào các ngày nghỉ Tết. Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật và Chi cục Kiểm lâm; nếu đơn vị nào để xảy ra việc sử dụng, quản lý không đúng quy định thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục.

3. Quán triệt cho CB, CC, VC, NLĐ chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, đốt thả “đèn trời”; Văn bản số 04/KL-TTPC ngày 05/01/2021 của Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo.

4. Chủ động nắm diễn biến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng có liên quan kiểm tra kịp thời xử lý vi phạm và giải quyết, xử lý dứt điểm, không để hình thành các “điểm nóng” về khiếu nại, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

5. Đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” (có mẫu gửi kèm theo) gửi về phòng Thanh tra, pháp chế trước ngày 10/3/2021.

6. Giao Phòng Thanh tra, pháp chế theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị; tổng hợp tham mưu báo cáo theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:

­- Như trên (thực hiện);

- Sở Nông nghiệp PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;

- Lưu: VT, TTPC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn Xuyên


Số lượt đọc:  5  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:00:17 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)