Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.670
Số người trực tuyến: 19
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của Chi cục Kiểm lâm

V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của Chi cục Kiểm lâm

Phòng Thanh tra, pháp chê   
03:05' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 1058/KL-TTPC

V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của Chi cục Kiểm lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng các phòng nghiệp vụ;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 4389/UBND-NV ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN năm 2018 và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương ”.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chông tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018. Định kỳ rà soát việc ban hành Chương trình kế hoạch triển khai các quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm về công tác PCTN, trong đó xác định nội dung, kết quả đã thực hiện, chưa thực hiện để tiếp tục đề ra các nhiệm vụ giải pháp triển khai đạt hiệu quả trong thời gian tới.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã triển khai (công khai minh bạch hoạt động tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, quy chế dân chủ, kê khai minh bạch tài sản...) để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và công tác PCTN.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức thiết thực và sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị trong thực hiện công khai hoạt động tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý công trình xây dựng (trụ sở làm việc), quản lý đất đai được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị đặc biệt là việc xác định đối tượng kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, biểu mẫu kê khai, việc tổ chức công khai kê khai tài sản thu nhập.

6. Quan tâm công tác tự kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các biểu hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PCTN. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Duy trì hòm thư góp ý để mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, tố giác những hành vi, biểu hiện tham nhũng để kịp thời phát hiện xử lý.

7. Kịp thời đề nghị khen thưởng động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt về công tác PCTN, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục KL (theo dõi, chỉ đạo);

- Lưu: VT, TTPC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn Xuyên


Số lượt đọc:  2  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:05:13 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)