Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.365.807
Số người trực tuyến: 82
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
V/v báo cáo tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021

V/v báo cáo tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021

Phòng Thanh tra, pháp chê   
03:07' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số: 1766/SNN&PTNT-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

V/v báo cáo tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021

Kính gửi:

Các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y.

Thực hiện Văn bản số 740/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông “V/v báo cáo tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thực hiện các nội dung sau:

1. Hằng tháng (kể từ tháng 5/2021) báo cáo tình hình triển khai, kết quả tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm) để tổng hợp, file mềm gửi về địa chỉ email: kiemlamquangninh@gmail.com.

- Thời gian báo cáo: Trước ngày 10 hng tháng.

- Mẫu báo cáo: (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

2. Cung cấp thông tin về cán bộ phụ trách tham mưu báo cáo tình hình triển khai, kết quả tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Họ và tên, chức vụ, số điện thoại) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm trước ngày 10/5/2021).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- LĐ Sở: GĐ, PGĐ;

- Lưu: VT, Chi cục KL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Vũ Duy Văn


Số lượt đọc:  6  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:07:15 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)