Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.697
Số người trực tuyến: 12
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
Văn bản tham gia

V/v triển khai cập nhật số liệu thống kê ngành Lâm nghiệp trên hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp

Phòng Thanh tra, pháp chê   
02:55' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 603/KL-TTPC

V/v triển khai cập nhật số liệu thống kê ngành Lâm nghiệp trên hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp.

Thực hiện Văn bản số 327/TCLN-KHTC ngày 23/3/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp “V/v triển khai cập nhật số liệu thống kê ngành Lâm nghiệp trên hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp”; Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh đã triển khai thực hiện cập nhật phần mềm, báo cáo theo địa chỉ http: giamsatdanhgia.com. Trong quá trình thực hiện cập nhật số liệu báo cáo theo địa chỉ phần mềm nêu trên Chi cục Kiểm lâm có một số vướng mắc như sau:

1. Về lĩnh vực Thanh tra, pháp chế

Trong biểu kết quả thực hiện bảo vệ rừng của phần III, Bảo vệ rừng:

- Tại Mục 2.1. Số vụ vi phạm, điểm 2.1.3. Vi phạm quy định về quản lý lâm sản không có nội dung “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được đối tượng hoặc người vi phạm không đến nhận” và nội dung “Xử lý tang vật do cơ quan có thẩm quyền chuyển giao”.

Trong khi thực tế năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh có kiểm tra, phối hợp bắt giữ, xử lý:

+ 25 vụ vi phạm hành chính về “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được đối tượng/ người vi phạm không đến nhận”; số lượng tang vật: Gỗ tròn thông thường 26,059 m3; 5.500 cây dóc; 07 cây sim; 36 cây mẫu đơn; 02 cây mai vàng; tịch thu và phát mại 120 cá thể chim hoang dã, có khối lượng = 12,5 kg; tịch thu và tiêu hủy 31 cá thể chim hoang dã, có khối lượng = 10,5 kg; thả về môi trường tự nhiên 30 cá thể chim hoang dã, có khối lượng = 3,0 kg; tổng giá trị thu hồi 22.724.000 đồng.

+ 01 vụ xử lý tang vật do cơ quan có thẩm quyền chuyển giao. số lượng tang vật vi phạm: 36 cá thể Rùa, có khối lượng 19,5 kg thuộc nhóm IIB - đã cứu hộ theo quy định.

- Tại Mục 2.3. Diện tích rừng bị giảm, điểm 2.3.3. Do phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm rừng không có nội dung “do hủy hoại rừng”.

Trong khi thực tế năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh có kiểm tra, phối hợp bắt giữ, xử lý khởi tố 09 vụ “Hủy hoại rừng”; với diện tích rừng bị hủy hoại là 35,14865 ha.

Do biểu của phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp tại địa chỉ http: giamsatdanhgia.com mà không có Mục để bổ sung số liệu vi phạm của các nội dung Chi cục Kiểm lâm nêu trên. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm chưa thể cập nhật số liệu thống kê ngành Lâm nghiệp vào hệ thống.

2. Về lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

Tại Biểu thống kê về “Tỷ lệ che phủ rừng” của tỉnh Quảng Ninh đề nghị chỉnh sửa bỏ “Huyện Hoành Bồ”, do huyện Hoành Bồ hiện nay đã sát nhập vào thành phố Hạ Long theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, theo đó: Nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58 km2 diện tích tự nhiên của thành phố Hạ Long.

3. Về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

- Đề nghị bổ sung thêm một số chỉ tiêu nhựa Thông, hoa Hồi, Sở trong phần biểu số liệu theo dõi để thuận tiện trong quá trình cập nhật

- Trong quá trình điền số liệu của các năm trước phần lũy kế hàng tháng đôi khi còn lỗi không cộng dồn dẫn đến lũy kế tháng sau lệch so với báo cáo, nên chưa cập nhật số liệu lên phần mềm.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp quan tâm, hướng dẫn cụ thể nội dung vướng mắc trên để việc cập nhật phần mềm dữ liệu được chính xác, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo)

- Lãnh đạo Chi cục KL ;

- Lưu: VT, TTPC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn Xuyên


Số lượt đọc:  4  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 02:56:48 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)