Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.365.807
Số người trực tuyến: 18
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo

V/v viết tin bài, đăng tin hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh trên trang Web Kiểm lâm và cổng thông tin thành phần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

Phòng Thanh tra, pháp chê   
03:12' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 545/KL-TTPC

V/v viết tin bài, đăng tin hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh trên trang Web Kiểm lâm và cổng thông tin thành phần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ cung cấp thông tin, biên soạn, viết tin bài về hoạt động của Chi cục Kiểm lâm để đăng trên trang Web Kiểm lâm và cổng thông tin thành phần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh. Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-KL ngày 02/02/2021 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh “Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm”; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao phòng Hành chính tổng hợp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, bài viết về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lực lượng Kiểm lâm và quy trình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính công; cập nhật các quy định về quản lý cán bộ công chức, thông tin tuyển dụng, thi tuyển, đào tạo, tập huấn của lực lượng Kiểm lâm; tổng hợp, xây dựng các bài viết liên quan đến cải cách hành chính, hoạt động đoàn thể của Chi cục Kiểm lâm; gửi phòng Thanh tra, pháp chế cập nhật lên trang Web của Chi cục Kiểm lâm (định kỳ thường xuyên 01 lần/tháng)

2. Giao phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, bài viết liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, công tác quản lý các hộ gây nuôi động vật, thực vật rừng, công tác bảo tồn động thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi phòng Thanh tra, pháp chế cập nhật lên trang Web của Chi cục Kiểm lâm (định kỳ thường xuyên 01 lần/tháng).

3. Giao phòng Sử dụng và phát triển rừng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, bài viết liên quan đến công tác sử dụng rừng, phát triển rừng, dịch vụ môi trường rừng, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng gửi phòng Thanh tra, pháp chế cập nhật lên trang Web của Chi cục Kiểm lâm (định kỳ thường xuyên 01 lần/tháng).

4. Giao phòng Thanh tra, pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, cung cấp các thông tin, bài viết liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế, tủ sách pháp luật, quản lý các cơ sở chế biến lâm sản; cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ rừng mới nhất của Chính phủ, Tổng cục lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Văn bản của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp tin bài, báo cáo về các hoạt động chung của Chi cục Kiểm lâm cập nhật lên trang Web của Chi cục Kiểm lâm (định kỳ thường xuyên 01 lần/tháng).

5. Các đơn vị trực thuộc căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại địa phương, hàng tháng xây dựng ít nhất 01 tin bài viết về các nội dung nổi bật đơn vị đã thực hiện gửi về Chi cục Kiểm lâm (qua phòng Thanh tra, pháp chế) để tổng hợp cập nhật lên trang Web của Chi cục Kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, kết quả thực hiện sẽ làm căn cứ xem xét, đánh giá kết quả thi đua cuối năm của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc.

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Chi cục được phân công trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, theo dõi các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các phòng nghiệp vụ, các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (theo dõi, chỉ đạo);

- Lưu: VT, TTPC.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Nam


N


Số lượt đọc:  7  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:12:44 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)