Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.726
Số người trực tuyến: 31
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo

V/v tăng cường vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh

Phòng Thanh tra, pháp chê   
02:53' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


Số: 1029/KL-TTPC

V/v tăng cường vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Thực hiện Văn bản số 4513/UBND-PC ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v tăng cường vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh”.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đưa vào duy trì thường xuyên trong những năm tiếp theo, góp phần ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lực lượng Kiểm lâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Văn bản số 4513/UBND-PC ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v tăng cường vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh” và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác quản lý và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo giữ gìn sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ động nắm tình hình để phát hiện, lập danh sách các đối tượng có nguy cơ, biểu hiện, hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn động vật, bảo kê”, tranh giành địa bàn, ranh giới rừng...(nếu có); kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và pháp luật nếu để tình hình, vụ việc phức tạp liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc.

3. Giao phòng Thanh tra, pháp chế chủ trì phối hợp với phòng Hành chính, tổng hợp tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các đơn vị trực thuộc; tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục KL;

- Lưu: VT, TTPC.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Nam


Số lượt đọc:  3  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 02:53:39 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)