Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.786
Số người trực tuyến: 21
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi

Phòng Thanh tra, pháp chê   
03:08' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM

Số: 1288/KL-TTPC

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 31tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 3921/SNN&PTNT-VP ngày 26/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi”. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc Hội, Nghị quyết, Chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; gắn liền, lồng ghép thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi”.

2. Xác định công tác phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị biết để phòng ngừa, ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội... Phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, tổ chức đoàn thể về quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành niên; quan tâm giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.

4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện công phòng ngừa xã hội để triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (chỉ đạo);

- Lưu: VT, TTPC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn Xuyên


Số lượt đọc:  3  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:08:43 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)