Văn bảnCông tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừngCông tác khai thác và phát triển rừng
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.384.591
Số người trực tuyến: 241
Trang chủ  >>  Công tác SD và PTR
Văn bản chỉ đạo

V/v thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021.

   
01:36' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 341 /SNN&PTNT-KL

V/v thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh;

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Tổng Công ty than Đông Bắc.
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021. Để triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ báo cáo kịp thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các đơn vị đóng trên địa bàn Tỉnh quan tâm các nội dung sau:

1. Đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị xây dựng. Lựa chọn loài cây trồng phù hợp, cây trồng phải đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cây có chất lượng tốt. Khuyến khích trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng cây Tết xuân Tân Sửu năm 2021.

2. Kết quả triển khai, thực hiện báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua chi cục Kiểm lâm), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail: minhphong25591@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-Lần 01: Báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết trồng cây trước ngày 03/02/2021;

-Lần 02: Báo cáo công tác tuần đầu thực hiện Tết trồng cây trước ngày 23/02/2021;

-Lần 03: Báo cáo kết quả thực hiện Tết trồng cây trước ngày 03/03/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc Sở (b/c); Các PGĐ Sở;

- Chi cục Kiểm lâm (t/h);

- Phòng KH – TC; KTMT;

- Lưu: VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Vũ Duy Văn


Số lượt đọc:  16  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 01:37:54 PM
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)